AnyLawyer

Privacy Policy

CREATED BY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie anylawyer.com.
 2. Administratorem danych osobowych jest United Ideas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 11, lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372241, o numerze NIP: 5272643080 (dalej “United Ideas”);
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się:
  1. listownie: na adres wskazany w punkcie powyżej,
  2. elektronicznie: na adres hello@anylawyer.com.
 4. Dane osobowe przetwarzane się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niegodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane będą w następujących celach:
  1. realizacji Umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. przygotowanie oferty, rejestracji i utrzymania Konta, świadczenia Usług w ramach Umowy, wsparcia technicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne w Serwisie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 lit. a oraz lit. b RODO);
  3. komunikacji poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie rockethive.pl (art. 6 ist. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
  4. wypełnienia obowiązków prawnych Operatora tj. realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora, tj. w szczególności: obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), realizowania przez Operatora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Operatora; prowadzenia bezpośredniego marketingu własnego, dla celów archiwalnych oraz statystycznych, w celu dochodzenia roszczeń, jak również dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. nadto po uzyskaniu zgody Użytkownika zbieranie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. W każdym z powyższych celów podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do jego realizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż sześć miesięcy od momentu zebrania tych danych.
 2. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

 1. Dane mogą być przekazywane innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na zlecenie i w imieniu United Ideas, którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług prawnych, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.
 2. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.
 3. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odbywającego się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora,
  7. wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem.
 2. Użytkownik serwisu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa lub wolności.
 3. Wszystkie wnioski, o których mowa w punkcie 1 powyżej można składać do Inspektora ochrony danych na adres hello@anylawyer.com.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z wybranych funkcjonalności serwisu, akceptuje opisane w niniejszym dokumencie warunki.
 2. United Ideas zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone przez ich zgody.

© 2021 AnyLawyer