AnyLawyer

Terms and Conditions

CREATED BY

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ANYLAWYER.COM

I. DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU
IV. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU ANYLAWYER.COM
V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
VI. OPŁATY
VII. PRZERWY TECHNICZNE
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IX. PLIKI COOKIES
X. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
XI. REKLAMACJE
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego anylawyer.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu internetowego anylawyer.com.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą United Ideas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 11, lok. 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372241, o numerze NIP: 5272643080;
  2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy anylawyer.com działający pod adresem internetowym https://www.anylawyer.com/ prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie;
  3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i jest stroną Umowy. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora;
  4. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie;
  5. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika;
  6. Koncie – należy przez to rozumieć spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego w Serwisie po podaniu ustalonego wcześniej Loginu oraz Hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Operatora w ramach Umowy;
  7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia Usług na odległość, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na stronie https://www.anylawyer.com/privacy-policy/;
  8. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na Serwisie;
  9. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi elektroniczne świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu;
  10. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu,
  11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dostępny na stronie https://www.anylawyer.com/terms-and-conditions/;
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Usługi świadczone przez Operatora kierowane są do otwartego katalogu podmiotów, działających w różnych branżach i gałęziach biznesu, pragnących skorzystać z narzędzia pozwalającego na analizę posiadanych kontraktów prawnych określonego typu. Operator w ramach Serwisu świadczy Usługi umożliwiające Użytkownikowi w ramach swojego Konta dokonanie uploadu umowy do narzędzia, a następnie jej przetworzenie, analizę i zwrotną informację w zakresie przeprowadzonego badania treści danej umowy oraz pobranie jego rezultatów. Serwis umożliwia również kontakt i konsultacje w zakresie uzyskanych wyników i pozwala na uzyskanie zewnętrznego źródła dodatkowej analizy prawnej, jeśli przeprowadzone badanie nie dostarczy oczekiwanych rezultatów; umożliwia również pobieranie znajdujących się tam materiałów i treści, tworzenie historii dokumentacji oraz edycję istniejących wyników.
 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub osoby upoważnione, które dostały dostęp do Konta przez Użytkownika.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, spełnienie wymagań technicznych o których mowa w pkt III Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym oraz urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Wymagania techniczne do korzystania z serwisu

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne.
 2. Urządzenie końcowe Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. System Operacyjny Windows 7, 8, 10 lub wersje następne;
  2. Zalecana przeglądarka Google Chrome.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
  1. aktywne połączenie internetowe;
  2. komputer z procesorem Intel 5 lub wyższej generacji;
  3. 4 GB wolnego miejsca na dysku;
  4. 8 GB pamięci RAM,
  5. rozdzielczość monitora 1024×768 (zalecana wyższa) z min. 256 kolorami.
 4. Aby korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien dokonać uprzedniej Rejestracji Konta, o której mowa w punkcie IV poniżej.

IV. Rejestracja konta w ramach serwisu AnyLawyer.com

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie oraz po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie. Rejestracja konta w ramach Serwisu jest darmowa.
 2. Po aktywacji konta, Użytkownik może korzystać za darmo z treści i materiałów bezpłatnie udostępnianych w Serwisie.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem usunięcia konta przez Użytkownika z Serwisu.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 6. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów Regulaminu.

V. Zasady korzystania z serwisu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik oraz osoby upoważnione zobowiązane są w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Operatora, Użytkownik lub osoba upoważniona są zobowiązane każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych w sugerowanej formie: „Źródło: anylawyer.com”.
 4. Po zakończonej sukcesem Rejestracji Konta Użytkownika i zalogowaniu na Konto, z chwilą pierwszego zalogowania, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu w zakresie udostępnienia dostępu platformy i uzyskania dostępu do korzystania z narzędzia Anylawyer.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 8. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. 
 9. Strony ograniczają ewentualną odpowiedzialność Operatora za szkodę powstałą po stronie Użytkownika w związku z jakimikolwiek nieprawidłowościami w działaniu Serwisu, zarówno w zakresie straty, jak i wyłączają odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, związane z używaniem Serwisu, a w szczególności za szkody związane z używaniem bazy danych oraz brakiem dostępu do bazy danych, jak i z tytułu utraty spodziewanych korzyści, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczych.
 11. Serwis internetowy zawiera odniesienia do zewnętrznych stron internetowych i aplikacji. Operator zdecydowanie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania z każdej z tych zewnętrznych stron, ponieważ nie podlegają one w żadnym stopniu zakresowi odpowiedzialności Administratora. Użytkownik korzysta z zewnętrznych stron i aplikacji poprzez własną, dobrowolną decyzję wyrażając zgodę na warunki korzystania z tychże witryn i aplikacji, a Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Użytkownika oraz treści i akcje wykonywane na zewnętrznych stronach internetowych i aplikacjach.

VI. Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu udostępnionego przez Operatora, zawartych na nim treści i materiałów jest nieodpłatne w pełnym zakresie udostępnionych funkcjonalności Serwisu.

VII. Przerwy techniczne

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Szkoleniowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi z jakiegokolwiek powodu, w tym, z powodu naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności dla Użytkownika czy utracone korzyści, oprócz tych o których mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze lub do zaprzestania świadczenia pewnych aspektów lub funkcji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zmiany tego typu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie (pkt VIII oraz X) oraz Polityce Prywatności (dostępnej pod tym linkiem https://www.anylawyer.com/privacy-policy/).
 2. Rejestracja Konta i korzystanie z Usług Operatora wymaga podania danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej: “RODO”.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Operator (zwany dalej także „Administratorem”).
 6. Dane przechowywane przez Operatora mogą obejmować:
  1. dane wymagane podczas Rejestracji Konta, tj.:
   1. imię i nazwisko;
   2. dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu)
   3. adres IP;
   4. dane techniczne stacji roboczej.
  2. dane związane z obsługą Konta i realizacją Usługi, tj. m.in.:
   1. historia uploadowanych dokumentów;
   2. dostęp do wyników przeprowadzonych analiz przez narzędzie AnyLawyer;
   3. zmiany na Koncie Użytkownika;
   4. dane dotyczące logowania (m.in. Login, Hasło, adres IP, historia logowania);
   5. zgłoszenia reklamacyjne oraz związana z nimi korespondencja.
 7. Operator może pobierać i przetwarzać także inne dane osobowe, jeśli są konieczne do realizacji celów Usług.
 8. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach:
  1. realizacji Umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. rejestracji i utrzymania Konta, świadczenia Usług w ramach Umowy, wsparcia technicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne w Serwisie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 lit. a oraz lit. b RODO);
  3. komunikacji poprzez wymianę korespondencji elektronicznej z serwerem pocztowym w domenie rockethive.pl (art. 6 ist. 1 lit. a oraz lit. b RODO);
  4. wypełnienia obowiązków prawnych Operatora tj. realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora, tj. w szczególności: obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), realizowania przez Operatora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Operatora; prowadzenia bezpośredniego marketingu własnego, dla celów archiwalnych oraz statystycznych, w celu dochodzenia roszczeń, jak również dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. nadto po uzyskaniu zgody Użytkownika zbieranie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres trwania współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem; lub
  2. do czasu cofnięcia bądź modyfikacji udzielonej zgody; lub
  3. czas niezbędny do realizacji innych celów.
 10. Dane osobowe będą przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Operatorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu, chyba że znajdzie zastosowania inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 11. Dane osobowe zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody.
 12. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą członkowie organów, pracownicy, oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji ww. celów, jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków, w szczególności podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy serwerów, podmioty zewnętrzne, świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego, firmy świadczące usługi pośrednictwa w płatnościach drogą elektroniczną, zewnętrzne firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.).
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do organizacji międzynarodowej tylko w przypadkach i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, np. gdy Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a w przypadku braku takiej decyzji, gdy Administrator zapewnił odpowiednie zabezpieczenia (np. poprzez zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską), i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.
 14. Zgodę można cofnąć albo zmodyfikować poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail dla którego zgoda została udzielona na adres hello@anylawyer.com. Wycofanie lub modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Operatora na rzecz Użytkownika.
 15. Operator podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia – informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości.
 16. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 17. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz do organizacji międzynarodowych. Jeśli jednak takie przekazanie nastąpi, Operator lub podmiot przetwarzający zapewnią odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych np. poprzez zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską. 
 18. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 19. Operator dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia, że w przypadku przekazania danych podmiotom zewnętrznym, dane Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z RODO i postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 20. Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora posiada następujące uprawnienia:
  1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO) – Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody (jeśli stanowi podstawę przetwarzania) w dowolnym momencie, o ile dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Zaznaczyć należy, że cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora ze swoich obowiązków na rzecz Użytkownika.
  2. Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO) – Użytkownik posiada prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, m.in. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator na wniosek Użytkownika dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych, zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z poniesionych kosztów administracyjnych.
  3. Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO) – Użytkownik posiada prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Użytkownik posiada także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  4. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO) – Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz żądania poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono jego dane podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych;
   3. został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   4. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego;
   5. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   6. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 18 RODO) – Użytkownik posiada prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. w sytuacji kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych;
   2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy Użytkownik wniósł na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Zaznaczyć należy, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 1. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO) – Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego Użytkownik może żądać:
  1. otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany;
  2. przesłania ww. danych bez utrudnień;
  3. przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Powyższe prawo uprawnia do otrzymywania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 1. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO) – Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec:
  1. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych;
  2. przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych z sytuacją Użytkownika. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaznaczyć należy, że wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. W przypadku sporów z Użytkownikami o statusie konsumentów, wszelkie konflikty mogą być rozstrzygane w sposób polubowny. Użytkownik, będący konsumentem, może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć skargę. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Powyższe możliwości nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw na drodze sądowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Prywatności poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.
 4. W ramach realizacji zleconych Usług Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe kwestie zostały uregulowane w pkt X niniejszego Regulaminu.

IX. Pliki cookies

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. opracowywania statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu;
  2. marketingowych, w tym dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  3. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz poprawy jego funkcjonalności, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. W Serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne – przechowywane w urządzeniu Użytkownika tymczasowo. Po zakończeniu korzystania z Serwisu są automatycznie usuwane (wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki, wyłączeniu komputera).
  2. cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera.
 4. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: (i) odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, (ii) programy służące w tym celu lub (iii) skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  2. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
  3. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.
 7. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 8. Serwis może zawierać także odnośniki do innych stron internetowych oraz aplikacji.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Użytkownik winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną.
 10. W związku ze współpracą Operatora z serwisami zewnętrznymi – takimi jak np. Google bądź podmiotami świadczącymi usługi analityczne czy reklamowe – na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów.

X. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik oświadcza, iż w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, zbiera oraz wykorzystuje dane osobowe, które są niezbędne do dokonywania sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz swojej klienteli.
 2. Użytkownik w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej zgodnie z art. 28 RODO. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika w celach i sposobach określonych w niniejszym pkt X Regulaminu. 
 3. Użytkownik zapewnia, iż dane osobowe pozyskał i powierza je Operatorowi do dalszego przetwarzania w sposób zgodny z prawem, w szczególności z postanowieniami RODO.
 4. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż pozyskał powierzone dane osobowe w sposób zgodny z prawem oraz postanowieniami RODO, w szczególności spełnił wobec osób, których dane dotyczą obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub art. 14 RODO (co obejmuje także dane osobowe gromadzone poprzez kontakt telefoniczny).
 5. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe:
 • klientów Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zapisy będące przedmiotem uploadowanej umowy, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika), 
 • pracowników i współpracowników/osoby reprezentujące Użytkownika w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko/funkcja pełniona u Użytkownika, okoliczność współpracy z Użytkownikiem, numer telefonu, adres e-mail, zapisy będące przedmiotem uploadowanej umowy, a także inne dane osobowe (jeśli zostaną przekazane przez Użytkownika),

łącznie zwane dalej „Danymi Osobowymi”. 

 1. Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe co do zasady nie będą danymi szczególnych kategorii, Incydentalnie powierzone Dane Osobowe mogą mieć charakter danych szczególnych kategorii,
 2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych zostaje powierzone na okres realizacji Umowy i Usług. Operator będzie przetwarzał Dane Osobowe ponad ten okres przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. 
 4. W przypadku usunięcia Konta lub rozwiązania Umowy (zakończenia świadczenia Usług), Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przetwarzane przez Operatora przez okres potrzebny Operatorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. Przetwarzanie zostanie ograniczone do niezbędnych czynności. 
 5. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 6. Operator zobowiązany jest do:
 • podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, 
 • współpracowania, na każde żądanie, z  organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
 • dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
 • zapewnienia by:
 1. dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
 2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 1. W miarę możliwości Operator pomaga Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 2. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o:
 • jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
 • stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
 1. charakteru naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
 2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
 1. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.
 1. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez:
 • udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
 • udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
 • umożliwianie:
  1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
  2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych.
 1. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych Osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzenia audytu nie może zakłócić bieżącej pracy Operator w szczególności możliwości świadczenia Usług. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.
 2. Odbiorcami Danych Osobowych będą członkowie organów, pracownicy oraz osoby współpracujące z Operatorem. Dane osobowe mogą być przekazane również podmiotom współpracującym z Operatorem w ramach realizacji ww. celów, jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Operatora swoich praw i obowiązków
 3. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Operator podpowierza Dane Osobowe swoim zaufanym partnerom:
 • DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Spółka Komandytowa – operator prawny serwisu;
 • Google LLC – operator poczty internetowej oraz narzędzia Google Data STudio wykorzystywanego w celu wizualizacji danych, takich jak zestawienia sprzedaży, kanałów sprzedaży, itp.;
 • Microsoft Corporation – AzzureML Machine Learning Studio; narzędzie Machine Learningowe.
 1. Operator nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a w przypadku przekazania Danych Osobowych do państw trzecich, Operator zapewni aby przekazanie było dokonane stosownie do postanowień RODO.
 2. Dane Osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Użytkownika usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. Użytkownik wyraża swoją nieodwołalną zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez Operatora danych statystycznych dot. klientów Użytkownika oraz zamówień („Dane Statystyczne”). Dane Statystyczne będą stanowić informacje anonimowe, które nie zostaną powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w tym w szczególności zostaną oderwane od identyfikatorów takich jak (i) imię i nazwisko, (ii) dane adresowe, (iii) dane kontaktowe, (iv) identyfikator internetowy. Dane Statystyczne obejmować będą:
  1. dane dotyczące ilości uploadowanych umów,
  2. dane dotyczące godziny uploadowanych umów,
  3. dane dotyczące pobrania efektów pracy narzędzia.
 4. Operator dokona rozdzielenia Danych Statystycznych z danymi osobowymi powierzonymi mu do przetwarzania przez Użytkownika.

XI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej hello@anylawyer.com lub na adres korespondencyjny: United Ideas Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11, lok. 49, 00-052 Warszawa.

  Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane identyfikacyjne: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, adres korespondencyjny, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres hello@anylawyer.com.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres hello@anylawyer.com.
 2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub poprzez Konto Użytkownika.
 3. O zmianie niniejszego dokumentu Operator Serwisu powiadomi Użytkownika nie później niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z załączoną zaktualizowaną treścią Regulaminu oraz publikację ogłoszenia wraz z zaktualizowanym niniejszym Regulaminie w Serwisie.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu i ogłoszeniu, chyba że Użytkownik w terminie 14 dni od doręczenia zmienionej treści niniejszego Regulaminu złoży poprzez wiadomość e-mail oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej, w zakresie dalszego funkcjonowania w Serwisie.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres https://www.anylawyer.com/terms-of-service/.
 7. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy RODO, kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw.
 9. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Operatorowi oświadczenia o braku zgody Użytkownika na zmiany w Regulaminie.

© 2021 AnyLawyer